تکنسین شبکه فن روز گلستان

شرکت فن روز گلستان
این آگهی تا تاریخ 1398/9/30 اعتبار دارد

شرکت فن روز گلستان به تکنسین شبکه آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کاردانی نیازمند است.