منشی جهان شیل

شرکت جهان شیل
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت جهان شیل به منشی خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.