مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) مجموعه آقای فرش

شرکت مجموعه آقای فرش
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت مجموعه آقای فرش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.