مسئول دفتر موسسه صدرا نظم پاکان

شرکت موسسه صدرا نظم پاکان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت موسسه صدرا نظم پاکان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.