مسئول دفتر مدیرعامل بام پردازش

شرکت بام پردازش
این آگهی تا تاریخ 1397/5/31 اعتبار دارد

شرکت بام پردازش به مسئول دفتر مدیرعامل خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.