مهندس صنایع(گزارش ساز (BI) فناوران اطلاعات خبره

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(گزارش ساز (BI) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.