مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) بامیکا

شرکت بامیکا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت بامیکا به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.