مسئول دفتر افزون روان

شرکت افزون روان
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت افزون روان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.