برنامه نویس#C پارس فناوران خوارزم

شرکت پارس فناوران خوارزم
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پارس فناوران خوارزم به برنامه نویس#C آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.