پشتیبان نرم افزار آمایش داده تجارت نوین

شرکت آمایش داده تجارت نوین
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت آمایش داده تجارت نوین به پشتیبان نرم افزار آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.