مسئول دفتر پتروآذر افروز کیش

شرکت پتروآذر افروز کیش
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت پتروآذر افروز کیش به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.