کارشناس استقرار نرم افزار رای دانا

شرکت رای دانا
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت رای دانا به کارشناس استقرار نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.