حسابدار فناوری فاطر رسانور

شرکت فناوری فاطر رسانور
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت فناوری فاطر رسانور به حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.