مسئول دفتر(الکترونیک) تدبیر پژوه شمس

شرکت تدبیر پژوه شمس
این آگهی تا تاریخ 1397/5/10 اعتبار دارد

شرکت تدبیر پژوه شمس به مسئول دفتر(الکترونیک) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.