مسئول دفتر مدیرعامل صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به مسئول دفتر مدیرعامل آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.