مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقای فرش

شرکت آقای فرش
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت آقای فرش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.