مسئول دفتر سناپارس ایرانیان

شرکت سناپارس ایرانیان
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت سناپارس ایرانیان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.