کارشناس تدوین فرآیندهای IT امن افزار گستر شریف

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی تا تاریخ 1397/4/31 اعتبار دارد

شرکت امن افزار گستر شریف به کارشناس تدوین فرآیندهای IT آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.