مهندس صنایع(کنترل پروژه) مدیریت پروژه نیروگاه های سولار

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.