مسئول دفتر مدیر عامل دارویی مشکات فارمد

شرکت دارویی مشکات فارمد
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت دارویی مشکات فارمد به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.