مسئول دفتر منتا

شرکت منتا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت منتا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.