مسئول دفتر /مرکز تجاری گالریا

شرکت /مرکز تجاری گالریا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت /مرکز تجاری گالریا به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.