مهندس کامپیوتر(توسعه و تحلیل سیستم ها) مرکز تجاری گالریا

شرکت مرکز تجاری گالریا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت مرکز تجاری گالریا به مهندس کامپیوتر(توسعه و تحلیل سیستم ها) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.