مهندس صنایع( کارشناس CRM) جهان خودرو

شرکت جهان خودرو
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت جهان خودرو به مهندس صنایع( کارشناس CRM) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.