برنامه نویس QML / Qt شبكه گستران آرياسامانه

شرکت شبكه گستران آرياسامانه
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت شبكه گستران آرياسامانه به برنامه نویس QML / Qt آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.