مهندس الکترونیک /موسسه متم اف

شرکت /موسسه متم اف
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت /موسسه متم اف به مهندس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.