مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به مهندس صنایع(کارشناس برنامه ریزی) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.