مسئول دفتر آرین سلامت سینا

شرکت آرین سلامت سینا
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت آرین سلامت سینا به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.