مهندس صنایع(کنترل پروژه) آبنیک

شرکت آبنیک
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت آبنیک به مهندس صنایع(کنترل پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.