مهندس برق آرامش رسانان فنی ها

شرکت آرامش رسانان فنی ها
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت آرامش رسانان فنی ها به مهندس برق آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.