مهندس کامپیوتر(کارشناس فرآیند) امن افزار گستر شریف

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی تا تاریخ 1397/3/31 اعتبار دارد

شرکت امن افزار گستر شریف به مهندس کامپیوتر(کارشناس فرآیند) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.