مسئول دفتر بین المللی مشاوره و آموزشی پمکو

شرکت بین المللی مشاوره و آموزشی پمکو
این آگهی تا تاریخ 1397/3/10 اعتبار دارد

شرکت بین المللی مشاوره و آموزشی پمکو به مسئول دفتر خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات نیازمند است.