مهندس صنایع پارسیان کر پروتئین

شرکت پارسیان کر پروتئین
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت پارسیان کر پروتئین به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.