مهندس صنایع(عملیات و برنامه ریزی) کوروش پروتئین البرز

شرکت کوروش پروتئین البرز
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت کوروش پروتئین البرز به مهندس صنایع(عملیات و برنامه ریزی) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.