مهندس الكترونيك تابان الكترونيك

شرکت تابان الكترونيك
این آگهی تا تاریخ 1397/2/10 اعتبار دارد

شرکت تابان الكترونيك به مهندس الكترونيك آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.