مهندس الكترونيك (مدیر فنی) ترنا سیستم

شرکت ترنا سیستم
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت ترنا سیستم به مهندس الكترونيك (مدیر فنی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.