کارشناس الکترونیک صنعت ریلی پایش

شرکت صنعت ریلی پایش
این آگهی تا تاریخ 1397/1/17 اعتبار دارد

شرکت صنعت ریلی پایش به کارشناس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.