مهندس الكترونيك يا سخت افزار بسامد

شرکت بسامد
این آگهی منقضی شده است

شرکت بسامد به مهندس الكترونيك يا سخت افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.