مسئول دفتر مهرآب بهشت

شرکت مهرآب بهشت
این آگهی تا تاریخ 1396/12/15 اعتبار دارد

شرکت مهرآب بهشت به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.