مهندس صنایع(مدیر پروژه) بهین گستر گیتی

شرکت بهین گستر گیتی
این آگهی تا تاریخ 1396/12/10 اعتبار دارد

شرکت بهین گستر گیتی به مهندس صنایع(مدیر پروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.