مسئول دفتر فاراب

شرکت فاراب
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فاراب به مسئول دفتر خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.