برنامه نویس ویندوز فرانگر پارس سيستم

شرکت فرانگر پارس سيستم
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فرانگر پارس سيستم به برنامه نویس ویندوز آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.