مهندس برق( الكترونيك) فرنام بسپار

شرکت فرنام بسپار
این آگهی تا تاریخ 1396/11/10 اعتبار دارد

شرکت فرنام بسپار به مهندس برق( الكترونيك) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.