مهندس صنایع(استقرار سیستمSAP ERP ) سامه آرا

شرکت سامه آرا
این آگهی تا تاریخ 1396/11/5 اعتبار دارد

شرکت سامه آرا به مهندس صنایع(استقرار سیستمSAP ERP ) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.