مسئول دفتر دایامد شرق

شرکت دایامد شرق
این آگهی تا تاریخ 1396/11/3 اعتبار دارد

شرکت دایامد شرق به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.