مهندس صنایع (کنترل پروژه) دانیال پترو

شرکت دانیال پترو
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت دانیال پترو به مهندس صنایع (کنترل پروژه) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.