مسئول دفتر صنایع الکترونیکی مگامداوم

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم
این آگهی تا تاریخ 1396/10/30 اعتبار دارد

شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.